تعامل با کارمندان در بحران ها

تعامل با کارمندان در بحران ها

هر مدیری می داند که ارتباطات در مواقع بحرانی مسئله ای حیاتی است. ارتباط همراه با فوریت، شفافیت و همدلی مدیران، به کارمندان کمک می کند با شرایط در حال تغییر که در پی بحران بوجود می آید، سازگار شوند. فوریت ها افراد را تشویق به تصمیم گیری سریع برای کاهش آسیب می کند. شفافیت

نویسنده: راهنمای دوره

# بحران # کارمندان