About Tehran Academy

درباره تهران آکادمی

ماموریت مرکز آموزش های کاربردی: متعهدیم به توسعه، نشر و دانش روز کسب و کار برای کمک به سازمانها و نهادها برای ارتقاء جایگاه رقابتی شان، ایفای بهتر رسالتشان. ما برآنیم تا کمک کنیم بنگاه ها؛ هوشمندانه‏ تر و رقابتی ‏تر عمل نماید. ما بر این باوریم که فائق آمدن بر چالش‏های پیش‏روی فضای کسب و کار کشور نیازمند توانمندسازی سرمایه های انسانی کشور است. چشم انداز: پیشتاز و نام آور در بهبود فضای کسب و کار کشور از طریق توانمندسازی سرمایه های انسانی کشور ارزش ها: ۱- احترام به کرامت و ارزش‏های اخلاقی و انسانی ۲- تشویق فرصت‏های خلاقیت، رشد و یادگیری ۳- . رعایت استانداردهای آموزشی ۴- تعهد به جلب رضایت ذینفعان